Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015).

Iz Fonda su nam potvrdili da su sportski objekti prihvatljivi ako su u vlasništvu JL(R)S, što znači da je to odlična prilika za sufinanciranje radova koji su u planu ili dosad nisu mogli biti realizirani zbog nedostatka novca.

 

Sve sportske udruge koje znaju da postoji potreba za obnovom sportskih objekata pozivamo da prouče uvjete natječaja i, ako procijene da postoji interes, da pristupe JLS radi dogovora oko prijave projekta.

 

Pregled prihvatljivih troškova ulaganja možete pogledati ovdje.

Navodimo samo neke primjere:

- krov (npr. krovni pokrov, konstrukcija, toplinska izolacija),

- vanjski zidovi (npr. fasada, termo žbuka),

- pod (npr. estrih, toplinska i hidroizolacija),

- stolarija (npr. uklanjanje stare, dobava i ugradnja nove),

- zamjena energenta (prijelaz na plinsko grijanje),

- grijanje (npr. kotlovi, spremnici ogrjevne vode),

- hlađenje (npr. oprema i pribor za spajanje, ugradnja),

- prozračivanje (uređaji s povratom otpadne topline),

- unutarnja rasvjeta (npr. energetski učinkovita rješenja – LED tehnologija) itd.

 

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih informacija o natječaju.

 

Naziv natječaja:

-          Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015)

 

Nositelj natječaja:

-          Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Prihvatljiv ponuditelj (prijavitelj projekta):

-          JL(R)S

 

Prihvatljivo ulaganje:

-          povećanje energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekti građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada

 

Predmet sufinanciranja:

-          postojeće građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta[1], te građevine čija je izgradnja u tijeku[2] ili se planira[3]

 

Stopa sufinanciranja:

-          40 – 80 % (ovisno o stupnju razvijenosti JL(R)S)

-          vrijednost indeksa razvijenosti vaše JL(R)S provjerite na http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=405  

 

Iznos pomoći:

-          do 1.400.000 kuna

 

Opravdani troškovi ulaganja:

-          troškovi građenja i obnove nestambenih zgrada i stručni nadzor uključujući PDV

 

Rok za prijavu:

-          30. ožujka 2015.

 

Kriteriji za ocjenjivanje:

 1. postotno smanjenje Qhn,d[4]
 2. smanjenje potrošnje energije (kWh/god)

-          veće smanjenje potrošnje energije (kWh/god) donosi više bodova

-          manji odnos investicije (s PDV-om) i godišnje uštede energije (kWh/god) donosi više bodova

 1. smanjenje emisije CO2

-          veće očekivano godišnje smanjenje ispuštanja CO2 (t/god) donosi više bodova

-          manji odnos investicije (s PDV-om) i očekivanog godišnjeg smanjenja ispuštanja CO2 (kn/t/god) donosi više bodova

 1. period izgradnje nestambene zgrade
 2. financijski kriterij

 

Natječajna dokumentacija koju JLS treba pripremiti:

 1. Naslovna stranica s nazivom ponuditelja, nazivom projekta i datumom

-       original

 1. Popis priložene dokumentacije s brojevima stranica

-       original

 1. Prijavni obrazac (u privitku)

-       popunjen u cijelosti

-       potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe

-       u tiskanom i digitalnom obliku (.doc format) na CD/DVD-u

-       original

 1. Opis projekta:

-       ciljevi projekta s podacima o opremljenosti projekta, odnosno spremnosti na izvođenje, ocjena očekivanih učinaka u području energetske učinkovitosti

-       opis postojećeg stanja s tehničkim podacima

-       opis planiranog tehničkog rješenja

-       financijska, gospodarska, tehnička i kadrovska sposobnost ponuditelja

-       terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava fonda

 1. Izjava o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja u projekt s naznakom svih izvora financiranja i učešćem sredstava Fonda

-       original potpisan i ovjeren od strane ponuditelja

 1. Glavni projekt za projekt, tj. radovi koji se prijavljuju na natječaj

-       original i

-       kopija

 1. Proračun uštede energije

-       original i

-       kopija

 1. Troškovnik opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama

-       original i

-       kopija

 1. Akt kojim se odobrava građenje ili izjava nadležnog tijela za prostorno građenje i gradnju, odnosno ovlaštenog projektanta da za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom nije isti potreban prema Pravilniku o jednostavnim građevinama

-       original i

-       kopija

 1. Izjava ovlaštenog projektanta da zgrada nije kulturno dobro

-       original i

-       kopija

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od 30 dana od datuma objave ovog natječaja

-       original

 1. Zemljišno-knjižni izvadak za predmet projekta ne stariji od 30 dana od datuma objave ovog natječaja

-       original ili

-       kopija

 1. Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena

-       original ili

-        kopija

 1. U slučaju da se brojevi čestica navedeni u zemljišno-knjižnom izvatku i dokumentaciji iz točke 13. ovog natječaja razlikuju, treba dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji čestica
 2. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna ukoliko ista nisu bila planirana ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja

-       original

 1. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristi ili ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja

-       original

 

Način podnošenja ponude:

- u zatvorenoj omotnici

- na omotnici mora biti naveden naziv i adresa ponuditelja:

Naziv JL(R)S

Ulica i broj

Poštanski broj i mjesto

- na omotnici mora pisati:

PONUDA na Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015) – NE OTVARAJ

- poslati preporučenom poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

 

Upite o uvjetima natječaja možete postavljati izravno Fondu na tel. 0800 200 170 ili e-poštom na og-natječaj@fzoeu.

U privitku Vam dostavljamo prijavni obrazac iz kojega također možete vidjeti što je sve potrebno za pripremu projekta.

 

+

 

 

Vaša kontakt točka za informacije o EU potporama za sport

 

 

[1] Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije nisu prihvatljive sve do pravomoćnog okončanja postupka.

[2] Predmet natječaja nisu zgrade koje su namijenjene za daljnju prodaju.

[3] Nove nestambene zgrade su prihvatljive samo ako su energetskog razreda A.

[4] Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje.