JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

 

Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Pravilnikom o kriterijima za raspodjelu sredstava, Pravilnika o sufinanciranju sportskih manifestacija i članka 10. Statuta Zajednice športskih udruga Križevci (u daljnjem tekstu Zajednice), Zajednica raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
GRADA KRIŽEVACA U 2016. GODINI

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2016. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednice športskih udruga Križevci objedinjuje i predlaže, a grad Križevci u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.


Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

B) ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PLASMANI
1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Križevaca na državnoj ili
međunarodnoj razini kao i na lokalnoj razini, plasmani natjecatelja na međunarodna
natjecanja
C) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, djece i mladeži

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Križevcima, a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda i punopravni su članovi Zajednice.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem ili se mogu preuzeti na Internet stranici Zajednice - www.krizevackisport.com

Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

1. izvadak iz registra - preslika:
    a. za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
    b. za trgovačka društva: izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 6 mjeseci
2. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera - koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere)
3. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
4. presliku obavijesti o upisu u Registar športskih djelatnosti
5. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
6. potvrdu ili Rješenje o usklađenju Statuta sa Novim zakonom o udrugama
7. potvrda o istinitosti i točnosti podataka
8. opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
9. obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
10. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
11. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
12. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe

V.

Na temelju postojećih kriterija Zajednice športskih udruga Križevci povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba Zajednice športskih udruga Križevci u sportu za 2016. godinu.

VI.

Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2016. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 30.01.2016 godine.

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2016. god. Predaju se na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI
Trg J.J.Strossmayera 5
48 260 Križevci
ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci

s napomenom:

„ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2016.GODINI“

i u elektronskom obliku na e-mail: zajednica.kz@gmail.com (prijavitelji čiji će programi biti financirani)

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 091 510 86 97 ili e-mail: zajednica.kz@gmail.com

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2016. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

 

U Križevcima, 29.12.2015. godine

Predsjednik                       
Zajednice športskih udruga Križevci

Josip Šikić

 

 VEZANI DOKUMENTI: