JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA K

                                                             

                           

               

 Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) , Pravilnikom o kriterijima za raspodjelu sredstava,  Pravilnika o sufinanciranju sportskih manifestacija  i članka 10. Statuta Zajednice športskih udruga Križevci (u daljnjem tekstu Zajednice), Zajednica raspisuje

 

                                                                  JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2018. GODINI

 

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2018. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednice športskih udruga Križevci objedinjuje i predlaže, a grad Križevci u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

 

                Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 

A)      TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

 

B)      ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PLASMANI

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Križevaca na državnoj  ili međunarodnoj razini kao i na lokalnoj razini, plasmani natjecatelja na međunarodna natjecanja

 

C)      SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA - MANIFESTACIJE

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, djece i mladeži

 

D)     USLUGE ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

1. Troškovi režija sportskih objekata i terena

              2. Troškovi održavanja sportskih objekata i terena

       3. Troškovi najma sportskih objekata i terena

 

        E)  STIPENDIJE VRHUNSKIM KATEGORIZIRANIM SPORTAŠIMA

 

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Križevcima, a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda i punopravni su članovi Zajednice. 

                Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za  to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem ili se mogu preuzeti na Internet stranici Zajednice  - www.krizevackisport.com

 Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

 

1.    izvadak iz registra - preslika:

 1. za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
 2. za trgovačka društva:  izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 6 mjeseci
 1. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera -  koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere)
 2. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
 3. presliku obavijesti  o upisu u Registar športskih djelatnosti
 4. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
 5. potvrda o istinitosti i točnosti podataka
 6. opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
 7. obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
 1. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
 2. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 3. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dvanaest (12) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe

 

Udruge koje su se prijavljivale na PJP za 2017. godinu, a u međuvremenu nisu imale izbornu Skupštinu, izvršile promjene u Statutu ili zamjenu ovlaštenih osoba, nisu obvezne dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 1., 4., i 5.

Na temelju postojećih kriterija  Zajednice športskih udruga Križevci povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba Zajednice športskih udruga Križevci u sportu za 2018. godinu.

                  Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2018. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s   11.12.2018. godine.

                  Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2018. god. Predaju se na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Trg J.J.Strossmayera 5

48 260  Križevci

ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci

s napomenom:

„ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 

2018.GODINI“

 

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 091 510 86 97 ili e-mail: zajednica.kz@gmail.com

 

 

                Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2018. godini o istome će biti obaviješteni usmenim ili pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

 

 

 

 

U Križevcima, 15.11.2017. godine 

 

                                                                                                                        Predsjednik

                                                                                                    Zajednice športskih udruga Križevci

                                                                                                                      Josip Šikić

medialibrary/2017/11/2.-Upute_za_prijavitelje_.pdf medialibrary/2017/11/3.-Kriteriji_za_sudjelovanje_u_pozivu_za_prikupljanje_prijedloga_programa_za_izradu_programa_JP__u_sportu_grada_Križevaca_za_2018._godinu.pdf medialibrary/2017/11/4.-opci_podaci_o_nositelju_programa.pdf medialibrary/2017/11/5.-Obrazac_prijave_za_OS_-SPORT_2018.pdf medialibrary/2017/11/6.-Obrazac_A_Trening_i_natjecanja_JP_2018.pdf medialibrary/2017/11/7.-Obrazac_B__Manifestacije_i__sportske_priredbe-_JP_2018.pdf medialibrary/2017/11/8.-Obrazac_C_Sport_i_rekreacija_gradjana_JP_2018.pdf medialibrary/2017/11/9.-Obrazac_D_Usluge_održavanja_sportskih_terna_i_terena_JP_2018.pdf medialibrary/2017/11/10.-Obrazac_E_stipendije_vrhunskim_kategoriziranim_sportašima_JP_2018.pdf medialibrary/2017/11/11.-Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka_2018.pdf medialibrary/2017/11/12._Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_-_sport__-_PJP_2018..pdf medialibrary/2017/11/13._Obrazac_SUD_-_uvjerenje_o_nekažnjavanju_-_fizičke_osobe.pdf medialibrary/2017/11/14._Zahtjev_-_porezna_uprava.pdf medialibrary/2017/11/15.-Obrazac_financ_izvjestaja_FIS_-_SPORT_2018..pdf medialibrary/2017/11/16.-Obrazac_proračuna_PRS_-_SPORT_2018.pdf