JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PJP U SPORTU GRADA KRIŽEVACA ZA 2023.


Na temelju članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), i članka 10. Statuta Zajednice športskih udruga Križevci (u daljnjem tekstu Zajednice), Izvršni odbor Zajednice športskih udruga Križevci raspisuje


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2023. GODINI

I. Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2023. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednice športskih udruga Križevci objedinjuje i predlaže, a grad Križevci u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.


II.Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:


 1. TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA
  1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
  2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
  3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,
 2. ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PLASMANI
  1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Križevaca na državnoj ili međunarodnoj razini kao i na lokalnoj razini, plasmani natjecatelja na državna/ međunarodna natjecanja
 3. SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA - MANIFESTACIJE
  1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, djece i mladeži
 4. USLUGE ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA
  1. Troškovi režija sportskih objekata i terena
  2. Troškovi održavanja sportskih objekata i terena
  3. Troškovi najma sportskih objekata i terena
 5. STIPENDIJE VRHUNSKIM KATEGORIZIRANIM SPORTAŠIMA III.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga sa sjedištem/prebivalištem u gradu Križevcima, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, 74/14) i Zakonu o sportu (Narodne novine,broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, te da je njezina djelatnost sport priznat od HOO-a i da je naveden u nomenklaturi sportova i sportskih grana HOO-a i punopravni su članovi Zajednice.


IV. Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem ili se mogu preuzeti na Internet stranici - www.krizevackisport.com


Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:


 1. izvadak iz registra - preslika:
  1. za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
  2. za trgovačka društva: izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 6 mjeseci
 2. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera - koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere)
 3. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandatu
 4. presliku obavijesti o upisu u Registar športskih djelatnosti
 5. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
 6. potvrda o istinitosti i točnosti podataka
 7. opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
 8. obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
 9. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
 10. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 11. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe

Udruge koje su se prijavljivale na PJP za 2022. godinu, a u međuvremenu nisu imale izbornu Skupštinu, izvršile promjene u Statutu ili zamjenu ovlaštenih osoba, nisu obvezne dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 1., 4., i 5.


V. Na temelju postojećih kriterija Zajednice športskih udruga Križevci povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba Zajednice športskih udruga Križevci u sportu za 2023. godinu.


VI. Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2023. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 14.12.2022. godine.


Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2022. god. Predaju se na adresu:


ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Trg J.J.Strossmayera 5

48 260 Križevci

ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci

s napomenom:

„ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2023. GODINI“

Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, ovjerenoj i potpisanoj.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 091 510 86 97 ili e-mail: zajednica.kz@gmail.com


VII. Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2023. godini o istome će biti obaviješteni usmenim ili pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

U Križevcima, 14.11.2022. godine

Predsjednik

Zajednice športskih udruga Križevci

Branislav Pengov