Temeljem članka 47. Statuta Zajednice športskih udruga Križevci Izvršni odbor na  sjednici održanoj  28.prosinca 2011. godine donosi:

 

P R A V I L N I K

 

O PRIJEMU NOVIH ČLANICA U ZAJEDNICU

ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak prijema novih članica u Zajednicu športskih udruga Križevci.

 

Članak 2.

 

Članom Zajednice športskih udruga Križevci mogu postati sve pravne osobe iz sustava športa i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za šport i u vezi sa športom radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba na području Grada Križevci, a koje su kod osnivanja zatražile prethodno mišljenje Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga Križevci.

        

Članak 3.

 

U Zajednicu se učlanjuju:

-       gradski  športski savezi,

-       športski klubovi bez športskih saveza,

                        a mogu se učlaniti i:

-       ustanove osnovane radi obavljanja športske djelatnosti,

-       trgovačko društvo registrirano za obavljanje športske djelatnosti,

-       druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za šport i u vezi sa športom na području Grada Križevci.

U Skupštini i izvršnom tijelu športskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti za zastupanje članovi

i osobe iz članka 46. stavak 5  Zakona o športu, dok članovi tijela športskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti osobe iz članka 27. stavak 3 Zakona o športu.

 

 

 

Članak 4.

 

      Djelatnost športske udruge, trgovačkog društva i druge udruge, da bi postali članicom Zajednice, mora biti od javnog značenja i interesa za šport na području grada Križevci, te mora ispunjavati slijedeće kriterije i uvjete:

- da je osnovana sukladno zakonu i upisana u registar udruga i registar športskih djelatnosti pri      nadležnom tijelu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

- da je svrha njenog osnivanja i djelovanja razvoj, unapređenje, širenje i promicanje športa  u gradu Križevci.

- da ima osigurane kadrovske i osnovne materijalne uvjete za rad i djelovanje.

- da ima sportsku školu za mlađe uzraste i stručne kadrove za rad sa djecom i mladeži

- da prihvaća Statut Zajednice športskih udruga Križevci.

Odluku o učlanjenju članica donosi Skupština Zajednice.

            Između dvije sjednice Skupštine odluku o učlanjenju u privremeno članstvo donosi  Izvršni odbor Zajednice.Privremena članica Zajednice ima sva prava i obveze članice, osim prava odlučivanja u tijelima Zajednice.

Članak 5.

 

Športske udruge, trgovačka društva i druge udruge da bi postali članicom Zajednice moraju dostaviti Zajednici:

 • Odluku o udruživanju u Zajednicu,
 • presliku svog Statuta,
 • presliku rješenja o registraciji,
 • presliku izvatka iz Registra športskih djelatnosti,
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u,
 • osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje,
 • točnu adresu, mail-adresu i kontakt-telefon ovlaštene osobe.

Statut i ostali opći akti članica moraju biti u skladu sa Zakonima, ovim Statutom i ostalim općim aktima Zajednice.Ocjenu usklađenosti Statuta i općih akata članica s ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice donosi  Izvršni odbor Zajednice.

 

Članak 6.

 

Cilj je  članica Zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvitku i promicanju športa na području Grada Križevci,
 • poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa,
 • razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
 • promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, telerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom,
 • širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

 

 

Članak 7.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva članice Zajednica imaju zadaću da u svom djelokrugu:

 • utvrđuje i ostvaruje politiku promicanju športa na području Grada Križevci,
 • potiče i promiče šport u skladu sa nacionalnim programom športa osobito šport djece i mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,
 • predlaže program javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju,
 • sudjeluje sa Školskim športskim savezom u predlaganju programa javnih potreba za provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
 • skrbi o kategoriziranim športašima na način da svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava, te sudjeluje u  stvaranju uvjeta za njihove pripreme,
 • sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima,
 • promiče stručni rad u športu i pomaže članovima u provedbi zakonskih uvjeta o stručnom radu u športu a u skladu sa člankom 9., 21. i 90. Zakona o športu,
 • sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama koje dobiva na korištenje,
 • potiče, promiče, nadgleda i štiti sudionike koji športsku aktivnost obavljaju amaterski i sudionike koji športsku aktivnost obavljaju profesionalno,
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene Zakonom, aktima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Zajednice športskih udruga Križevci.

 

 

 

 

 

 

Članak 8.

 

Tumačenje ovog Pravilnika u nadležnosti je Skupštine Zajednice športskih udruga Križevci.

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

U Križevcima, 28.prosinca 2011.  godine

 

 

Predsjednik Zajednice

 Josip Šikić, prof.